/ 45 / Logan Ohio Roundhouse - aka "Stewarts Folly" (Logan, Ohio, )

Logan Ohio Roundhouse - aka "Stewarts Folly" (Logan, Ohio, )